Obchodní podmínky

OSVČ Gabriela Helda

IČO: 06141412

sídlo: Osek 3, 334 01 Řenče

e-mail: info@koupelna-levna.cz

obchodní rejstřík : Krajský soud v Plzni C.

(dále jen „OSVČ“)

 

Tyto obchodní podmínky (dále také jen „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní otázky, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“). Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran také ustanoveními § 1810 až § 1840 OZ („Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem“) a § 2158 a násl. OZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“) a také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOS“).

Vymezení pojmů

Prodávajícím je pro účely těchto OP OSVČ. Prodávající při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své běžné podnikatelské činnosti.

Kupujícím je pro účely těchto OP každý zákazník prodávajícího, který závazně objedná dodání zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.koupelna-levna.cz (dále též „E-shop“) .

Spotřebitelem je pro účely těchto OP fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Spotřebitelskou smlouvou se pro účely těchto OP považuje každá kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřená v E-shopu prodávajícího.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito OP, že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje tímto ve smyslu § 1820 OZ , že:

1) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (tj. dle podmínek poskytovatele Vašich telefonních či internetových služeb),

2) požaduje úhradu celé kupní ceny před dodáním zboží kupujícímu a v případě platby převodem na účet prodávajícího před odesláním zboží kupujícímu, jiné zálohy prodávající nepožaduje,

3) neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění,

4) neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou,

5) v případě, že kupující – spotřebitel uzavírá kupní smlouvu distančním způsobem ve smyslu § 1820 a násl. OZ, má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu (není-li níže uvedeno jinak) ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne následujícího po dni, jde-li o

a) kupní smlouvu, kdy kupující (nebo kupujícím určená třetí osoba – jiná než dopravce) převezme zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, kdy kupující (nebo kupujícím určená třetí osoba – jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná dodávka zboží po stanovenou dobu, kdy kupující (nebo kupujícím určená třetí osoba – jiná než dopravce) převezme první dodávku zboží, přičemž prodávající takové smlouvy neuzavírá.

O odstoupení od smlouvy musí kupující - spotřebitel písemně informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem z e-mailové adresy uvedené kupujícím v objednávce). Kupující – spotřebitel pro tento účel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který, nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení, může rovněž elektronicky vyplnit a odeslat. Využije-li kupující této možnosti, prodávající mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

Lhůta pro odstoupení od této smlouvy je dodržena, je-li odstoupení od smlouvy odesláno před jejím uplynutím.

6) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží (náklady jsou odhadované ve výši 200 až 1500,-Kč dle velikosti zboží) a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu – spotřebiteli všechny platby, které od něho obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený), bez zbytečného odkladu po obdržení vráceného zboží nebo prokázání, že kupující zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud prokazatelně kupující výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle kupující zpět nebo je předá v sídle OSVČ. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

7) neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je poskytování služeb,

8) v případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email:adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

Jednání o uzavření smlouvy

1. Kupující činí závaznou objednávku zboží prezentovaného prodávajícím na internetové adrese E-shopu formou vyplnění a odeslání elektronického formuláře umístěného na internetových stránkách E-shopu. Součástí objednávky je i prohlášení kupujícího o akceptaci těchto OP, které jsou v plném znění uveřejněny na internetových stránkách E-shopu. Bez potvrzení akceptace těchto OP je objednávka Kupujícího neplatná.

2. Kupující akceptací těchto OP bere na vědomí, že projev vůle prodávajícího spočívající v uveřejnění sortimentu zboží prodávajícího na internetové adrese E-shopu včetně uveřejnění ceny zboží je závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 OZ učiněnou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit ve smyslu § 1732 odst. 2 OZ.

3. Doručením platné objednávky prodávajícímu je kupní smlouva uzavřena. O doručení objednávky bude kupující bez zbytečného odkladu vyrozuměn prostřednictvím e-mailu zaslaného prodávajícím na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

4. V případě vyčerpání zásob objednaného zboží nebo v případě ztráty schopnosti prodávajícího plnit dodávku objednané zboží je prodávající oprávněn odmítnou akceptovat doručenou objednávku, vyrozumí-li bez zbytečného odkladu o této skutečnosti kupujícího. Žádné ze smluvních stran v takovém případě nevzniká právo na plnění vůči druhé smluvní straně. Smluvní strany sjednávají tuto podmínku jako rozvazovací a kupní smlouva v takovém případě bez dalšího zaniká.

5. Zboží prezentované prodávajícím na internetové adrese E-shopu je rozděleno do tří kategorií, přitom zboží označené kategorií

A“ – je nepoužité a nepoškozené,

B“ – je použité a nepoškozené,

C“ – je nové nebo použité, ale vždy poškozené.

Rozsah případného poškození je vždy uveden v rámci prezentace zboží na internetové adrese E-shopu, přičemž zboží se považuje za nepoškozené i tehdy, je-li poškozen pouze obal.

Dodání zboží

1. Prodávající je povinen dodat objednané zboží kupujícímu v dodací lhůtě, která je závislá na kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží. Dodací podmínky jsou blíže specifikovány v Dodacích podmínkách, které jsou uveřejněny na internetových stránkách E-shopu. Odesláním objednávky kupující tyto dodací podmínky bez výhrad akceptuje.

2. Pro účely těchto OP se zboží považuje za dodané:

a) převzetím zboží kupujícím v provozovně prodávajícího,

b) předáním zboží kupujícímu na adrese určené kupujícím, zajišťuje-li dopravu prodávající pro kupujícího na náklady kupujícího,

c) předáním zboží k dopravě, zajišťuje-li dopravu kupující na vlastní náklady prostřednictvím třetí osoby, kterou si sám zvolil.

3. Náklady na dopravu nese kupující, nebylo-li mezi smluvními stranami ujednáno v individuálním případě jinak, zejména při odběru většího množství zboží nebo zboží větší hodnoty.

4. Prodávající nenese odpovědnost a není v prodlení s dodáním zboží v důsledku a po dobu působení vyšší moci. Za vyšší moc se pro účely těchto OP považují zejména, nikoliv však výhradně, živelné katastrofy, stávky, dopravní a letecké nehody.

5. Nebezpečí škody na zboží předchází z prodávajícího na kupujícího dodáním zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dodáním zboží a úplným zaplacením kupní ceny včetně všech případných smluvních sankcí a/nebo zákonných sankcí.

6. Zboží standardně zasíláme jen v rámci ČR.  Prodej a zaslání zboží do SK je možný jen po předešlé telefonické domluvě  +420 739 222 023. Počítejte s tím, že se mírně navýší  cena dopravy. 

Vady plnění

Plnění prodávajícího se považuje za vadné, nebylo-li zboží dodáno kupujícímu v ujednaném množství či jakosti nebo bylo dodáno jiné zboží (dále jen „vady plnění“). V takovém případě vzniká kupujícímu právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou, či dodáním chybějící věci; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o vadě plnění věděl, vědět měl nebo mohl, nebo dokonce tuto vadu sám způsobil. Kupující je povinen dodržovat obecně známá pravidla při používání zboží a také podmínky stanovené v záručním listě nebo návodu na používání.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady plnění, která se projeví v době 24 měsíců od převzetí věci. To neplatí u věcí zužitkovatelných, na nichž je vyznačena doba trvanlivosti kratší, a u věcí již použitých (kategorii „B“ a „C“), u nichž se zkracuje doba pro uplatnění práv z vadného plnění na polovinu zákonné doby.

Kupující bere na vědomí, že ve smyslu § 2167 OZ prodávající neodpovídá

  1.      u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2.      za opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  3.      u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  4.      vyplývá-li to z povahy věci.

Kupující bere na vědomí, že ve smyslu § 2170 OZ právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující bere na vědomí, že má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující ve smyslu § 2171 OZ místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, má kupující právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit.

OSVČ není přímým prodejcem Keramag, Geberit aj. , proto se na výrobky s KeraTect nevztahuje 30letá záruka, ale 1-2 roky dle kategorie v eshopu.

 

Reklamační řád

1. Kupující je povinen vady plnění oznámit prodávajícímu před uplynutím doby pro uplatnění práv z vadného plnění, a to písemně na adresu sídla prodávajícího, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy se kupující o této vadě zboží dozvěděl anebo dozvědět mohl a měl při náležité péči a běžné obezřetnosti. Zároveň je kupující povinen na své vlastní náklady doručit prodávajícímu reklamované zboží k posouzení oprávněnosti reklamace a jejímu vyřízení.

2. Písemné oznámení dle odst. 1 tohoto Reklamačního řádu musí obsahovat:

a) jméno, příjmení a adresu kupujícího,

b) číslo a datum objednávky,

c) specifikaci uplatňované vady tak, aby nebyla zaměnitelná s jinou,

d) informaci o tom, zda se jedná o vadu zjevnou nebo skrytou a odstranitelnou či neodstranitelnou,

e) skutečnosti rozhodné pro posouzení včasnosti uplatnění vady zboží,

f) nárok uplatňovaný kupujícím z této vady,

g) datum a vlastnoruční podpis kupujícího.

3. Kupující tímto výslovně souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn reklamaci bez dalšího odmítnout, nebude-li písemné oznámení a reklamované zboží doručeno prodávajícímu ve lhůtě uvedené v odst. 1 tohoto Reklamačního řádu a/nebo nebude-li splňovat podmínky dle odst. 2 tohoto reklamačního řádu. Nároky kupujícího z předmětné vady zboží tím zanikají.

4. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci nejpozději ve lhůtě 30-ti dnů ode dne jejího písemného oznámení kupujícím. O výsledku reklamačního řízení je prodávající povinen v této lhůtě kupujícího informovat. Uzná-li prodávající reklamaci jako důvodnou, je povinen současně nahradit kupujícímu nezbytné náklady reklamačního řízení, pokud je kupující uplatní a prodávajícímu prokáže.

5. Reklamované zboží musí být vyčištěné, zbavené všech nečistot a v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. V opačném případě nebude zboží k reklamaci přijato.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a evropskou směrnicí  95/46/ES. Kupující akceptací těchto OP výslovně prohlašuje, že se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího souhlasí, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v zákoně č. 101/2000 Sb. a směrnicí  95/46/ES v platném znění. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely dopravy zboží kupujícímu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění uveřejněném na internetových stránkách E-shopu v sekci Obchodní podmínky v den uzavření kupní smlouvy a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím. V případě rozporu mezi vlastní kupní smlouvou a těmito OP má přednost kupní smlouva. V případě rozporu mezi kupní smlouvou včetně OP a právním řádem ČR vyvolané zejména změnou právního řádu ČR po dni účinnosti kupní smlouvy a OP budou na právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím přímo aplikovány příslušné obecně závazné právní předpisy ČR.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 5. května 2018

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

 

Gabriela Helda

Osek 3

334 01 Řenče

 

 

Oznámení spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy

Já, níže podepsaný (jméno a příjmení), bytem (adresa kupujícího), oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky č. (doplnit číslo objednávky) ze dne (doplnit datum odeslání objednávky), jejímž předmětem bylo dodání zboží (doplnit), které mi bylo dodáno dne (doplnit datum dodání zboží).

 

V (doplnit místo odeslání) dne (doplnit datum odeslání)

 

(podpis kupujícího - spotřebitele)

 

Příloha: Protokol o odstoupení od smlouvy

 


H

Žádné zboží

Bylo zjištěno Doprava
0 Kč Celkem

K pokladně